Общи Условия

Общи Условия за наем на автомобили

  1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ:

1.1 МПС се предоставя на Наемателя в добро техническо състояние, снабдено с оборудване според изискванията на КАТ, както и поръчаното от клиента допълнително оборудване. Състоянието на автомобила се удостоверява с Приемo-предавателен протокол, неразделна част от този договор, при условията , на който става и връщането на автомобила.

1.2 МПС следва да се върне в установения в договора срок. В случай, че желае да се удължи наеманият период, Наемателят следва да уговори това по телефона най-малко 1 ден по-рано. При наличие на закъснение без да е информиран предварително Наемодателя, същият дължи сумата на уговорения наем, увеличен с 50 % .

1.3 В случай, че МПС не е върнато в срок от 24 часа и повече, то се счита за присвоено и Наемодателят информира компетентните органи, като си запазва правата по настоящия договор.

  1. ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧА

2.1 Водачите трябва да са навършили 18 години, да имат стаж не по-малко от 1 година и да носят със себе си оригинала на свидетелството за право на управление на МПС.

2.2 По желание на Наемателя в договора за наем може да бъде вписан допълнителен водач, което се удостоверява с Вписване на имената и данните от личните документи в договора.

2.3 Титуляр на договора е само лицето, което предоставя платежния документ – кредитна карта, ваучер, други. Забранено е предоставяне като платежно средство на платежен документ, издаден на името на втория водач или някой от пътниците.

  1. ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

3.1 Автомобилът може да бъде използван само по първокласни пътища, само за превоз на пътници и личния им багаж.

3.2 Автомобилът не може да бъде преотдаван за ползване от трети лица.

3.3 Автомобилът не може да бъде управляван след употреба на наркотици, алкохол или медикаменти.

3.4 Атомобилът не може да бъде управляван извън територията на страната, освен ако водачът има специално разрешение за това от Наемодателя.

  1. КРАЖБА, ЩЕТИ

4.1 При щети, загуби или кражба на автомобила или части от него, резултат на виновно поведение на Наемателя, последният дължи обезщетение равно на пълната стойност на изгубената или унищожена част или целия автомобил, а също и разходите за транспортиране и ремонт.

4.2 Отговорността на Наемателя може да бъде ограничена чрез заплащане на допълнителна такса, която не подлежи на възстановяване. В този случай отговорността се намалява до размера на предварително определена съма, предоставена като депозит с, изключение на случаите на неизпълнение на клаузите на чл. 3.1 – 3.4, 7.2 – 7.4.

4.3 Отговорността по отношение на трети лица се покрива от застраховка Гражданска отговорност до размера на лимита й, с изключение на случаите на неизпълнение на клаузите на чл. 3.1 – 3.4, 7.2 – 7.4 и ако вината на водача е предмет на Наказателния кодекс.

4.4 При изгубване или унищожаване на ключове, номера или документи на автомобила, Наемателят дължи равностойността на 200 до 500 Евро в български лева по курса на БНБ за деня.

4.5 Независимо от платените такси, Наемателят дължи пълната стойност на повредени или липсващи гуми, джанти, тасове, емблеми, лайсни, решетки, чистачки, антени или други липсващи части.

  1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1 Цената на наема се калкулира на база 1 наемен ден или друг период, предварително обявени като тарифа. Това се отнася и за допълнителните услуги и оборудване, цената на които се включва в сумата на наема.

5.2 Наемната цена е дължима при взимане на автомобила.

5.3 При сключване на договора Наемателят дължи депозит. При връщане на автомобила, депозитът се връща като от него се приспадат дължими суми за щети, липсващи части от автомобила или стойността на използваното и невъзтановено количество гориво.

  1. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

6.1 Наемодателят носи отговорност за настъпили щети при наличие на умисъл и груба небрежност.

6.2 При повреда на наетия автомобил Наемодателят предоставя в срок от 24 часа на Наемателя друг за срока на договора. Това не се отнася за случаите на спукана гума, изтощен акумулатор в резултат на небрежност от страна на водача, липсващи течности и смазочни материали. Отстраняването на тези проблеми са за сметка на Наемателя. В случай на изтощени батерии на дистанционното управление на централното заключване Наемателят отстранява дефекта за своя сметка и предоставя документ на Наемодателя за възстановяване на сумата.

Последното важи и за повреди по автомобила, които не са виновно причинени от Наемателя и които застрашават сигурността на водача и пътниците. Преди да предприеме какъвто и да е ремонт по автомобила, Наемателят е длъжен да информира Наемодателя и да получи неговото съгласие.

6.3 Ремонтите се извършват само в първокласни сервизи.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

7.1 Когато автомобилът се ползва от повече от един водач, всички водачи носят солидарно отговорност за опазването му.

7.2 За срока на договора Наемателят е длъжен да полага грижи за наетия автомобил, като го предпазва от повреди и кражба, да проверява автомобила за работни течности и масла.

7.3 При настъпване на пътнотранспортно произшествие, щети по време на движение, пожар, или други застрахователни събития Наемателят е длъжен да изчака идването на служители от Пътна полиция и съставянето на протокол.

7.4 При настъпване на пътнотранспортно произшествие Наемателят е длъжен да информира незабавно Наемодателя.

7.5 Наемателят е длъжен да съхранява отделно от паркирания автомобил регистрационния талон, ключовете му и панела на касетофона / CD.

7.6 Наемателят дава съгласие личните му данни да се ползват за търсене на Гражданска и Наказателна отговорност.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Всички допълнения и изменения на този договор са валидни, ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни.

8.2 Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнение на този договор, страните ще решават чрез преговори и ако не успеят да постигнат споразумение, спорът ще се отнесе за решаване от съд на Република България.

8.3 За всички неуредени случаи от този договор ще се прилагат клаузите на Закона за задълженията и договорите. Настоящият Договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Неразделна част от него са Тарифа и Приемо-предавателен протокол. Подписвайки този договор Наемателят декларира, че е запознат с условията му, както и с действащото в Р България законодателство.